NordicarNordicar

Tingimused

Rendilepinguga nõustudes kinnitab Rentnik, et on selle tingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud. Rendilepinguga annab Rentnik Rendiauto24 OÜ-le õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid ning teostada Rendiauto24 OÜ varade füüsilist ja elektroonilist järelvalvet.

VAJALIKUD DOKUMENDID

Auto rentimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument – kas juhiluba, ID-kaart või pass. Kui juhiluba ei ole väljastatud Euroopa Liidu riikides, tuleb lisaks juhiloale esitada rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit). Rendilepingule kantavad juhid peavad lepingu sõlmimisel olema vähemalt 20-aastased ning vähemalt 2 aastase sõidustaažiga. Autot võivad juhtida vaid Rendilepingule kantud isikud, Rendileping kehtib autojuhile volitusena.

RENDIHINNAD

Rendihinnad sisaldavad käibemaksu, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse- ning ei sisalda kütuse maksumust. Rendihind sisaldab ühe juhi lisamist rendilepingusse, iga täiendava juhi rendilepingusse lisamisel lisandub rendisummale 5 € iga rendiperioodi päeva eest.

Rendihinnad arvestatakse vastavalt rendiperioodi pikkusele. Varasemalt kokku lepitud rendiperioodi lühenemise korral ettemakstud renditasu ei tagastata.

KINDLUSTUSED

Rendihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksumust. Rentniku omavastutuseks on sõltuvalt renditavast autost 300 – 600 €. Täiendava Superkasko tellimisel on rentniku omavastutus 100 €. Tava ja superkasko omavastutus ei kehti sõiduki varguse või täieliku hävinemise korral, mille puhul on Rentniku omavastutus 15% rendiauto kindlustusväärtusest tingimusel, et Rentnik tagastab Rendileandjale nii auto võtmed kui ka dokumendid. Võtmete ja/või dokumentide puudumisel on rendiauto varguse või täieliku hävinemise korral Rentniku omavastutus 100% rendiauto kindlustusväärtusest.

Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes eraldi ehk erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks. Auto rehvid, veljed, võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust.

MAKSETINGIMUSED

Eeldatav rendisumma (sh. valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne rendiperioodi algust, lõplik arveldamine toimub rendiperioodi lõppedes. Deposiit on võimalik tasuda auto üleandmisel pangaülekandega või sularahas. Rendiperioodi ületamisel on renditunni maksumus 10 €/tund. Kui rendiauto üleandmine hilineb üle 2 tunni, lisandub rendihinnale ühe rendipäeva maksumus. Kui Rentnik ei ilmu rendiperioodi alguseks sõidukit vastu võtma, kohustub rendiauto broneerinud isik tasuma renditasu vastavalt varasemalt kinnitatud broneeringule. Kui Rentnik hilineb rendisumma või ükskõik millise muu Rendilepingust tuleneva kohustuse maksmisega, kohustub rentnik tasuma iga viivitatud päeva eest Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast.

TAGATISRAHA

Rendiauto kasutamisel Eesti sisesteks sõitudeks on tagatisraha  suurus 100 €, sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit  200 €. Tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse rendiperioodi lõppedes.

RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:

Päev = 24 tundi, nädal = 7 päeva, kuu = 30 päeva.

AUTO SEISUKORD

Rendiauto antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras ning tagastatakse üleandmisel samaväärses seisukorras, välja arvatud juhul kui on eelnevalt tellitud lisatasu eest auto sise- ja välipuhastus (25 €). Auto tagastamisel määrdununa on Rendiandjal õigus nõuda täiendavat lisatasu kuni 130 € ulatuses.

Auto üleandmisel koostatakse sõiduki ülevaatuse akt, millele märgitakse kõik olemasolevad auto vigastused/puudused. Juhul, kui rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist lepingusse, eeldatakse, et sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning rentnikul ei ole pretensioone sõiduki kohta. Ülevaatuse akti allkirjastamisega nõustub rentnik aktil toodud auto seisukorraga.

LÄBISÕIDUPIIRANG

Rendiauto24 OÜ sõidukitele kehtib päevane läbisõidupiirang 500 km, mida arvestatakse summaarselt vastavalt rendipäevade arvule. Piirangu ületamisel rakendub lisatasu 0,15 €/km.

AUTO KASUTAMINE

Rentnik kohustub autot kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle rendiperioodi eelses seisukorras. Rentnik kohustub täitma liikluseeskirju, kehtivat seadusandlust ja häid tavasid. Autos ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine. Autoga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit ilma Rendiauto 24 OÜ kirjaliku nõusolekuta. Autoga ei ole lubatud sõita katteta teedel või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja/või –detaile. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, treeninguteks ja võistlusteks ning tasuliste teenuste osutamiseks. Auto tehnilise rikke korral pakub Rendiauto24 OÜ võimalusel asendusauto.

NÕUDED KOLMANDATELT ISIKUTELT

Kõik rentniku ja/või auto kasutajate poolt rendiperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms.) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele. Juhul, kui tagatisrahast ei piisa kolmandate isikute poolt laekunud nõuete rahuldamiseks, on rendileandjal õigus nõuda rentnikult täiendavat lisatasu.

TRAHVID

Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub rentnik tasuma administeerimistasu 20 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms). Puuduva kütuse puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub puuduva kütuse 1.5 kordne maksumus. Auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub rentnik tasuma kuni 130 €. Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele. Auto dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Auto võtme(te) kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele. Autos suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 200 €. Juhul, kui rentnik ei kasuta autot vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele, kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 500 €, millele lisanduvad kõik auto rendieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos rendilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja rendilepingul toodud tingimuste vahel kehtivad käesolevad tingimused. Kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest. Rendiauto24 OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid. Rendiauto24 OÜ ei garanteeri autode saadavust igal ajahetkel. Rendiauto24 OÜ jätab endale õiguse autot mitte rentida. Rendiauto24 OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Loe lähemalt siit